Gustav Bauditz til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Holbergsgade 30. 31. december 1932

Hans Brix’s besudling

Holbergsgade 30. K. 31.–12.–32.

Digteren
Hr. Dr. phil. Henrik Pontoppidan.

Kære Hr. Pontoppidan!

Maa jeg paa Aarets sidste Dag tillade mig at sende Dem en Hilsen og takke Dem inderligt for Deres Venlighed overfor mig i 1932.

De gav mig i Februar en Anbefaling til det Rongeske Legat – at jeg ikke fik dette, var ikke Deres Skyld – og De gjorde mig den store Glæde at sende mig en elskværdig, velmenende Kritik af min Bog, "Præstens Plejesøn", som De viste mig den Ære at læse. Jeg kan ikke 2 sige Dem Tak nok for Deres Interesse og Velvilje for mig. Jeg havde slet ikke turdet haabe paa, at De virkelig saa smukt vilde skrive til mig i Anledning af min Bog, som jeg iøvrigt har haft Glæde af, forsaavidt at jeg har modtaget mange anerkendende Privat-Breve, og den er bleven rost i saa at sige alle betydende Blade, i flere endda meget stærkt – dog een Undtagelse skylder jeg Sandheden at sige danner "Gyldendals Nyheder", Resterne af den Ferslewske Bladfabrik1, hvori Hr. Professor H. Brix i nogle faa Linier søger at besudle mig og mit Slægtsnavn, saa udenforstaaende maa tro, at 3 alle smaa Billeder vender sig om, hvor jeg viser mig. Men jeg ser, at der – ovenikøbet i "Dagens Nyheder" selv – er fremkommen Protester fra flere Forlæggere paa Grund af Professorens vistnok ogsaa til Tider noget for uligevægtigt førte Indhug paa Forlag og Forfattere, saa jeg deler Skæbne med andre. –

– Jeg beder Dem samtidig modtage mine bedste Ønsker i Anledning af Nytaaret – godt Helbred og Lykke for Dem og Deres i 1933!

Deres med største Højagtelse
4
ærbødigst hengivne
og taknemmelige
Gustav Bauditz.
 
[1] den Ferslewske Bladfabrik: "De Ferslewske Blade", københavnsk bladgruppe, der bl.a. omfattede Nationaltidende og Dagens Nyheder. Bladhuset blev solgt i 1933 til Gyldendal, hvis direktør Frederik Hegel lagde de to aviser sammen til én under navnet Dagens Nyheder. Den slog imidlertid ikke an og måtte sælges med milliontab i 1936. tilbage