Emmy Bauditz til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Rørvig. 25. juli 1899

vort lille Hus er bygget om

Rørvig

Kjære Fru Pontoppidan!

Tak for Deres Brev1, som jeg blev meget glad for. Vi og alle i Rørvig glæder os umaadelig over, at De nu atter er bleven rask, kun savne vi Dem og Deres Mand her ude. Ogsaa jeg er nu hel rask. Naar man har mistet en Ting, skal man lede om det paa det Sted, hvor man har tabt det, og saaledes har jeg atter fundet mit tabte Helbred her i det kjære Rørvig. De kan ellers tro, det har ogsaa været en streng Vinter for mig. 2 Peter Bauditz2 Villa er nu helt færdig, den ligner et Slot baade indvendig og udvendig; men Haven er aldeles umulig, hvad der er plantet er gaaet ud eller forbrændt af Solen, og saa vader man i opkjørt Sand, saa man betænker sig to Gange paa at gaa op ad den saakaldte Allé. Fru Bauditz3 lille skæve Villa er saa utrolig det end lyder endnu ikke færdig, dog har hun boet derhenne i 3 Uger og er glad og taknemmelig for hver Stue, der kommer i Orden. Paa Kroen er der ikke mange Gjæster; men ellers vrimler her af Kjøbenhavnere. Maleren Petersen-Mols4 boer i deres gamle 3 Lejlighed. Min Moder5 er i denne Tid i Besøg hos os, hun skal blive i 14 Dage herude, da hun har været meget nervøs; men hun synes, at den friske Luft og Badene har hjulpet paa Nerverne. Min Fader6 kommer saa fra Lørdag til Mandag, da han ikke kan være længere Tid fra Kjøbenhavn, da min Broder7 ogsaa har Ferie for Tiden. – Jeg vilde ønske De kunde se vort lille Hus efter det er bygget om, vi har nu baade Dagligstue og Spisestue, og den lille Veranda ud mod Højsand er aldeles bedaarende, jeg kan slet ikke tænke mig at bo bedre. De to Værelser i Loen er ogsaa 4 bleven storartede. Nu blev jeg lige afbrudt i mit Skriveri af Mols og Kone, der kom paa Visit, han bad at hilse Dem og Deres Mand mange Gange.

Imorgen kommer Faster herover til Caffe for at syne Huset og Ombygningen, Frøken Jacobe triller hende i Rullestolen rundt ad Landevejen forbi Deres gamle Lejlighed.

Nu vil jeg slutte med Masser af Hilsner til Dem, Deres Mand og Børn fra hele Rørvig men mest fra Familien Bauditz ved

Deres hengivne
Emmy Bauditz
d 25-7-99.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Peter Bauditz: Niels Peter Adolph Bauditz (1863-1931) forstkandidat, jagtjunker, fætter til Sophus Bauditz. tilbage
[3] Fru Bauditz: enkeoberstinde Elisabeth Catharina B., f. Arboe (1834-1923), mor til Niels Peter Adolph B. tilbage
[4] Petersen-Mols: Niels Pedersen Mols (1859-1921), dyre- og landskabsmaler. Gift med Gerda Krarup (1871-1961). tilbage
[5] min Moder: Caroline Amalie Isidora Augustinus, f. Casadaban (1835-1909). tilbage
[6] Min Fader: tobaksfabrikant Ludvig Anton Christian Augustinus (1832—1911). tilbage
[7] min Broder: tobaksfabrikant Alphons Emil Christian Augustinus (1857—1931). tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage