Vilh. Andersen til Martinus Galschiøt
Sendt fra St. Annæ Plads 19. 16. marts 1900

den hele Sandhed

St. Annæ Plads 19.
16/3 00

Hr. Redaktør M. Galschiøt!

Som De maaske ved, cirkulerer der i denne Tid en Adresse til E. Brandes til Underskrift blandt danske Forfattere. Jeg har ikke ment at kunne underskrive den, men har ønsket at motivere mit Standpunkt. I den Hensigt har jeg skrevet et "Aabent Brev tll Hr. Dr. phil. Edv. Brandes" hvori jeg har bestræbt mig for, saa godt 2 jeg kan, at sige den hele Sandhed. Det har naturligvis til Undergrund en levende Anerkendelse af Mandens Betydning og er, saa vidt jeg kan se, retfærdigt, men noget kraftigt i Udtrykket. Vil De omgaaende svare mig, om De tror, De vil have det i Aprilheftet (c. 6 Sider). De kan jo godt efter at have læst det, sende mig det tilbage, men det maa da ske straks.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Vilh. Andersen

3 P.S. Hvis De kan det, siger De mig nok, om der er Enkeltheder deri, der forekommer Dem uheldige. V.A.