Poul Carit Andersen til Johs. P. Olsen
Sendt fra København. 27. september 1933

Bibliografien

København den 27-9-1933.

Herr Adjunkt, cand mag P. Johs. Olsen,
Valdemars Alle 44.

Gennem Dr. Henrik Pontoppidan er jeg blevet henvist til Dem. Gennem en Aarrække har jeg nemlig arbejdet paa en Bibliografi over Henrik Pontoppidans Tidsskrifts- og Avisartikler og er netop nu ved at afslutte denne.

Da jeg imidlertid saavel hos Dr. Pontoppidan som hos Professor Vilh. Andersen har erfaret at De har gjort Samling af Pontoppidans Artikler, tillader jeg mig herved høfligst at forespørge om Deres Arbejde var afsluttet og om Deres Arbejde var bestemt til at offentliggøres. Det vilde glæde mig om De vilde være venlig at meddele mig dette, da det sikkert vilde være uhensigtsmæssigt at der to Steder blev arbejdet paa den samme Opgave.

Jeg selv har arbejdet med Bibliografien gennem 8 Aar og har derfor et stort Materiale, men med Pontoppidans spredte Produktion er det jo svært at faa en komplet Samling. Jeg vilde være Dem taknemmelig om De vilde sætte Dem i Forbindelse med mig, enten skriftligt eller pr Telefon. De kan træffe mig paa Levin & Munksgaards Forlag, Nørregade 6. Tlf. 6970, hvor jeg er Fuldmægtig, ellers er min Privatadresse: Hesseløgade 3.

Med Højagtelse [uden underskrift]

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage