Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
21. januar 1942

"Undervejs til mig selv"

21.1.1942.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Gennem Hr. Professor Brøndum Nielsen erfarer jeg, at De er færdig med det gennemarbejdede Manuskript til "Undervejs til mig selv". Jeg vil gerne hermed have Lov til at meddele Dem, at det vil være Forlaget en stor Glæde at modtage Manuskriptet, naar det maatte passe Dem, og vi vil meget gerne udgive den omarbejdede Udgave i Forbindelse med Deres Fødselsdag i Aar eller paa et hvilket som helst Tidspunkt, De selv ønsker.

Samtidig vil jeg gerne gøre Dem et Forslag. Der findes jo ret forskelligartede Restoplag af den oprindelige Udgave af Deres Erindringer med Undtagelse af "Drengeaar", der, som De ved, er udsolgt. Det kniber selvfølgelig med at sælge de senere Bind, naar første Bind mangler, og vi har adskillige Gange været ude for, at Folk helt har undladt at købe Bøgerne af denne Grund. Jeg vil derfor gerne have Lov til at spørge Dem, om De kunde tænke Dem at gaa med til, at vi trykker et mindre Antal af "Drengeaar" blot til Supplering af Restoplagene af de 3 Bind, der foreligger. Vi vil foreslaa Dem, at vi trykker 500 Eksemplarer.

Forlaget ser i et Tilfælde som dette ganske bort fra Fortjeneste, men paa Grund af det lille Antal og de høje Fremstillingspriser kan det ikke undgaas, at Bogladeprisen alligevel maa fastsættes til Kr. 5,75. Som Honorar til Dem har vi regnet med 25% af Bogladeprisen, d.v.s. Kr. 718,75 for de 500 Eksemplarer, afregnet efter Salg paa sædvanlig Maade, med Afregning i hvert Aars Juli Maaned, for Salget i det foregaaende Kalenderaar.

Vil De venligst sende mig et Par Ord om, hvad De mener om dette Forslag.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.

P.S.
Blomsterne bringer Dem Forlagets og mine allerbedste og hjerteligste Ønsker for det Aar vi nu er gaaet ind i.

Deres I.A.