Dr. Georg Brandes

lader i Gaar sin Avis erklære, at han ikke har skrevet nogen som helst af Artiklerne mod Redaktør Borchsenius. Han er endogsaa saa dristig at lade insinuere, at der ikke er et Menneske, som er i mindste Tvivl om, at Hr. Borchsenius virkelig i god Tro holdt Hr. Brandes for Forfatteren.

Dette Paafund vilde i Gjentagelsestilfælde blive en ligefrem Løgn. Hr. Borchsenius var, som vi skrev i Tirsdags, overbevist om, at i hvert Fald Røsten var Georg Brandes', selv om mulig andre Hænder havde været meddelagtige. Det vilde desuden være os let at føre Vidner for, at ogsaa andre antog Georg Brandes for Forfatteren.

Det er jo ikke saa mange Maaneder siden, at Georg Brandes angreb Frøken Grundtvig paa lignende Vis, uden Navn og uden at ville bære Ansvaret for de berygtede Artikler, selv da Hr. Høgsbro paa Frøken Grundtvigs Vegne trak ham frem for Rettens Skranke.

Men hvad Magt ligger der forøvrigt paa, om det er Hr. Georg eller Hr. Edvard Brandes eller atter en af "Politiken"s saakaldte "unge Mennesker", der har nedskrevet Angrebene. Aanden og Tonen i dem stammer fra den Atmosfære, som Brødrene Brandes har udbredt omkring sig i deres Avis. Det var derfor, at vi saavel i Lucifer-Affæren1 som nu direkte gjorde Piraternes2 Høvding, Dr. Georg Brandes, ansvarlig for alt det Had, al den Forgift, hvormed han har fyldt Sindene herhjemme, og det er vor fulde og faste Overbevisning, at vi heller ikke faar Fred her til Lands, før vi har faaet adskillige af "Politiken"s Gifttænder brækkede ud. Vort Ræsonnement var derfor ganske simpelt dette: faar vi først Bugt med Bevægelsens Fører, falder alt det andet Revl og Krat af sig selv. Vi ser heller ingen Grund til at afvige fra denne Fremgangsmaade i Fremtiden.

Det er efter vor Moral ingen "journalistisk Uanstændighed" at opspore Forfatteren til saadanne Artikler som den, "Politiken" bragte i Søndags3. Den "journalistiske Uanstændighed" ligger i at skrive dem og offenliggjøre dem. Og naar Hr. Hørup altsaa med Djævels Vold og Magt vil bære Ansvaret for den Slags Udgydelser, saa skal han ogsaa, senere eller tidligere, komme til at sande, hvad vi strax i Sommer spaaede ham vilde blive Følgen af hans Haandfæstning til Brødrene Brandes.

Hvad der er disse Brødre og det danske Folk imellem i aandelige Spørgsmaal, skal vi her ikke engang minde om. I det lange Løb er der ingen Fare for, at det danske Folk skal komme tilkort overfor Brødrene. Men Hr. Hørup kan den Dag i Morgen komme til at fortryde, at han med blind Stædighed lukkede Øjnene for den politiske Splid og Spaltning, som nu atter truer det danske Venstre for disse to Brødres Skyld.

 
[1] Lucifer-Affæren: G. Brandes angreb under pseudonymet "Lucifer" i juli 1887 Elisabeth Grundtvig fra Dansk Kvindesamfund. V. Hørup blev som ansvarshavende redaktør af Politiken som følge heraf idømt en bøde på 100 kr. tilbage
[2] Piraten var et ugeblad knyttet til Politiken. Det blev redigeret af Ove Rode og havde den korte levetid 19.9.-26.12.1887. tilbage
[3] den anonyme artikel 27.11.1887. tilbage