tilhører den nye Litteraturretning

 Pontoppidan, Henrik, dansk Forf., f. 24/7 1857 i Fredericia; efter at have gaaet i Skole i Randers rejste han til Kjøbenhavn, hvor han gav sig til at studere Polyteknik. I en ganske ung Alder rejste han til Fods gennem Tyskland til Schweiz, og senere (82) besøgte han Norditalien, Tyrol, Østerrig og Tyskland. P. debuterede 81 med Novellesamlingen: "Stækkede Vinger", der vakte en vis Opmærksomhed og gjorde, at man knyttede store Forventninger til ham. Han viste allerede her tydeligt, at han tilhørte den nye Litteraturretning, der var indvarslet af G. Brandes, og den har han egentlig aldrig forladt, hvor stærke Svingninger han end ellers har været underkastet. P.s Specialitet er Skildringer af Landbolivet, navnlig som det leves i de smaa Landsbyer; paa dette Omraade viser han ogsaa et dog ikke særligt frodigt Lune, som man ellers kun sjældent mærker hos ham. I denne Henseende kan særlig fremhæves "Skyer, Skildringer fra Provisoriernes Dage" (90) og den store Roman i 3 forskellige Afsnit: "Muld" (91), "Det forjættede Land" (92) og "Dommens Dag" (95), hvori han tillige skildrer den indre Missions Virken i Folkets bredere Lag. Af hans øvrige Arbejder kan mærkes de mindre Fortællinger: "Landsbybilleder" (83), "Sandinge Menighed" (83), "Ung Elskov" (85), "Fra Hytterne" (86). "Isbjørnen" (87), "Krøniker" (90), "Den gamle Adam" (94), "Nattevagt" (94), "Minder" (95)1 og "Højsangen"2 (96), af hvilke de sidste vise en stadig tiltagende pessimistisk Tendens hos Forf. 98 har P. begyndt Udgivelsen af en stort anlagt Roman: "Lykke-Per", af hvilken der hidtil foreligger 1ste og 2det Bind.

 
[1] Minder: udkom i 1893. tilbage
[2] burde være "Højsang". tilbage