Udviklingen i Pontoppidans sprog

Det ultimative mål for dette netsteds udforskning af Henrik Pontoppidans sprog er en egentlige Pontoppidan-ordbog i lighed med Det danske Sprog- og Litteraturselskabs Ordborg over Ludvig Holbergs Sprog (1981-88). Under det editionsfilologiske arbejde med nyudgaven af Pontoppidans Smaa Romaner (1999ff) er der i tekstbeskrivelserne gjort rede for flere aspekter ved udviklingen af Pontoppidans ortografi og øvrige sprogform.

På en række enkeltpunkter er det af betydning at fastslå hvor længe Pontoppidan i sine breve (som vi har mange af) og manuskripter (som vi kun har ganske få af før sent i forfatterskabet) brugte diverse ældre sprogtræk. Et af disse er

flertalsformen af verbet i nutiden=infinitivsformen.

Den yngste form er hidtil fundet i brevet til Borchsenius 3. 7. 1898:

( … ) men disse [Hefter] udgøre kun det første Bind (… )

linie/linje

I sine breve skrev Pontoppidan linie frem til 1886/87, derefter skiftede han konsekvent til linje. (Fundet ved googlesøgning på netstedet sept. 2019 /HLN).