Carl Behrens til Henrik Pontoppidan
27. april 1937

Hørup var en Degn

Ny Toldbodgade 55
27-4-1937

Kære Hr. Pontoppidan!

Det er ganske naturligt, at De ikke kan erindre, hvad De for c 40 Aar siden har sagt til mig – hin Aften i Rosenborg Have under Mindefesten for 1848, da jeg traf Dem og spaserede med Dem.

Men fæstnet i min Erindring staar Deres Udtalelse, at Hørup var en Degn – en Udtalelse, som er betegnende for Deres Indstilling til Datidens Politik.

Ikke fordi Hørup var Degnesøn, var han en Degn, men fordi hans Politik gjorde ham til en saadan.

Saaledes forstod jeg Dem, og jeg nævnte Udtalelsen i mine "Erindringer", fordi den ramte Sider af Datidens politiske Færd – jeg var ikke enig med Dem, men glædede mig over Deres Skarphed og tankevækkende Karakteristik.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Carl Behrens

Mine "Erindringer"1 indeholder Udtryk for den Beundring, jeg altid har næret for Dem. Vil De læse dem?

 
[1] Erindringer, Mennesker og Begivenheder, 1937. tilbage