Julius Hoffory

Johan Peter Julius Hoffory var købmandssøn fra Århus og af ungarsk slægt, f. 9.2.1855. Han blev først student i 1872, fra Århus Katedralskole, og tog i 1878 magisterkonferens i nordisk filologi, studerede derefter i Berlin og Strasbourg og tog i 1883 doktorgrad i København på "Oldnordiske Konsonantstudier". Blev i Berlin docent i nordisk Filologi og alm. fonetik, 1887 extraordinær professor efter forgæves at have søgt lektorat i tysk ved Københavns Universitet.

Julius Hoffory gjorde meget for udbredelse af nordisk litteratur i Tyskland, ikke mindst Henrik Ibsen, af hvem han oversatte flere stykker. Han udgav et Nordische Bibliothek og havde også tanke om at inkludere Pontoppidan heri, jf. dennes brev til ham fra 28.4.1889. Det kom der dog intet ud af.

I december 18891 blev Hoffory "angreben af en svær Sygdom, efter hvis Forløb han hidtil har været uskikket til aandeligt Arbejde" – som Verner Dahlerup udtrykker det i biografien i Dansk Biografisk Lexikon, bd. VII, 1893, s. 498. Måske har der været tale om syfilis som antydet af Jesper Düring Jørgensen i hans Karl Larsen-biografi Den smilende Kamæleon, 2013, s. 198-99. Hoffery døde 12.4.1897.

 
[1] 1889: Edvard Brandes skriver i et utrykt brev af 5.9. fra Stockholm til broderen Georg:

Hoffory har jeg også truffet.vHan er fordømt kedelig. Forresten gaar han uhyre ene omkring, jeg kan ikke rigtig forstaa hvorfor.

tilbage